Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

Find Evenementen

juni 2019

André Janssen & Jans de Vries - Het Bargerveen is het grootste Nederlandse hoogveenrestant met plaatselijk heel goed ontwikkelde bultvormende veenmosbegroeiingen. In het 51 jaar jonge reservaat zijn grootschalige hoogveenherstelmaatregelen genomen, waarvan we tijdens de excursie effecten gaan onderzoeken.

Read More

juli 2019

Rudi Zielman & Jacob van der Weele - De Doorbraak is een nieuw gegraven beek ten zuiden van Almelo waarvan aanleg en inrichting ca. 15 jaar hebben genomen. We willen verschillende stadia van vegetatieontwikkeling vergelijken.

Read More

John Janssen & Rienk-Jan Bijlsma - Een nieuw Natura 2000-gebied met rivierbegeleidend bos, struweel, ruigte en grasland: het is een verrassing wat we gaan aantreffen.

Read More

Max Simmelink - Bloemdijken met vegetatietypen van Glanshaver- en Marjolein-verbond en soorten als Moeslook, Ruige anjer, Donderkruid en misschien nog Wollige distel. We gaan PQ's opnemen die sinds 1986/1996 regelmatig worden herhaald. Afsluitend misschien nog een bezoek aan zilt grasland in de Schenge of een kruidenrijke akker in de Zwaakse Weel.

Read More

Bas van Gennip & John Janssen - Meest dynamische duinlandschap van ZW-Nederland met jonge strandvlaktes, schor, Saginion-begroeiingen en fraaie duinvegetaties.

Read More

augustus 2019

Rienk-Jan Bijlsma & Louis Reutelingsperge - Bramen en andere botanische bijzonderheden, deel 3. Arcen heeft een goed bewaard oud cultuurlandschap, met een grote diversiteit aan braamsoorten. De excursie zal zich richten op bramen in relatie met de landschapshistorie (vervolg op excursies van 2017 en 2018).

Read More

Max Simmelink, Wim van der Ven & Michel Hendrix - De Plateauxvennen is een voormalige landbouwenclave waar ca. 10 jaar geleden de toplaag is afgegraven, vennen zijn gegraven en duinen zijn aangelegd. Er komen vegetatietypen voor uit het Oeverkruid-verbond, Dwergbiezen-verbond en het Dophei-verbond. Vier jaar geleden is er een vegetatiekaart gemaakt, nu gaan we kijken hoe het terrein zich verder ontwikkelt en enkele opnamen maken.

Read More

Chiel Jacobusse - De Yerseker Moer is een zeer oud veenweidegebied met veel cultuurhistorische sporen en een bijzonder rijke zoutvegetatie. Fameus zijn de brakke graslanden en de slootvegetatie met onder andere Ruppia, maar het gebied omvat ook fraaie hooilanden met soorten als Graslathyrus en Trosdravik. Interessant vanuit het oogpunt van natuurbescherming zijn de effecten van vernatting, die de laatste jaar in het gebied is doorgevoerd.

Read More

Bert Maes & René van Loon - Van veel bomen en struiken kunnen geen zaden diep gevroren worden om jaren later weer op te kunnen kweken. Daarom is in Nederland (en ook in andere landen) een levende genenbank opgericht waar zaden en stekken van bedreigde relictpopulaties verspreid in het land worden opgekweekt. Deze velddag geeft een indruk van de opzet en inrichting van de genenbank en de mogelijkheid een groot aantal soorten van onze wilde houtige flora te zien.

Read More

Grensmaas (Li)

23 augustus

Kees Groen - Zes jaar geleden een groot maisveld en bietenakkers, en een zandwinplas, omringd door een brede haag wilgen. Nu een lage, kale vlakte met stenen, zand, klei, water en verschillende stadia van pionierbegroeiing, met een grote hoogwatervluchtplaats van restmateriaal. Wat is er gebeurd langs de Grensmaas bij Itteren, en wat gaat er verder gebeuren?

Read More

Klaas van Dort - De Plateauxvennen is een voormalige landbouwenclave waar ca. 10 jaar geleden de toplaag is afgegraven, vennen zijn gegraven en duinen zijn aangelegd. Er komen vegetatietypen voor uit het Oeverkruid-verbond, Dwergbiezen-verbond en het Dophei-verbond. Vier jaar geleden is er een vegetatiekaart gemaakt, nu gaan we kijken hoe het terrein zich verder ontwikkelt en enkele opnamen maken.

Read More

september 2019

Bas Kers - Successie van zilte pionierbegroeiingen naar kalkrijke duinvalleien op groene stranden en wash-overs.

Read More

John Janssen & Wim Vuik - Stadsexcursie Utrecht met vegetatie van stedelijk gebied en schrale graslanden op forten van de Hollandse waterlinie.

Read More

Joop Smittenberg, Rudi Zielman & Kees van Eerde - In het Echtenerzand ligt een fraai stuifzandveentje. Verspreid in de boswachterij liggen enkele veentjes waar we kunnen kijken en de Gijsselter Koelen, dat zijn enkele wat grotere plassen met heide en veen langs de oevers.

Read More

Rienk-Jan Bijlsma & Wytze Boersma - Landgoed Singraven bij Denekamp, met bijzondere aandacht voor de bramen in bosranden en in de verschillende bostypen in het stroomgebied van de Dinkel.

Read More

Niels Eimers - Noordzijde van de Waal bij Nijmegen tussen steenfabriek Wienerberger en steenfabriek De Zandberg. Aandacht voor verschillen en overeenkomsten in soortsamenstellingen tussen de dynamische en zandige rivierstrandjes en de geïsoleerde, niet-dynamische en vaak slikkige oevers van de waterlichamen vlakbij de Waal. Hopelijk ook vindplekken van Tandzuring (Rumex stenophyllus).

Read More

Kim Lotterman - De Loonse en Drunense duinen herbergen één van Europa’s grootste woestijnen, maar zijn alles behalve leeg. Op deze excursie zullen we kijken naar de fantastische geomorfologie van het gebied en de verschillende vegetaties die daarbij horen. Naast de geomorfologie, hebben we speciale aandacht voor de korstmosrijke vegetatie en hun beheer.

Read More

oktober 2019

Max Simmelink, P. Slingerland & Emma van den Dool - Elzen- en Berkenbroekbos, habitattype Hoogveenbossen, aandacht voor diverse veenmossoorten, moeras- en broekbospaddenstoelen en de resultaten van een vegetatiekartering en PQ's. Misschien wordt dit een vaarexcursie. Het terrein is lokaal moeilijk begaanbaar.

Read More
+ Exporteer Evenementen