De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Find Evenementen

april 2020

We bezoeken de groeves (ENCI, Duchateau, Popelmondedal) voor rotsgemeenschappen van het Alysso-sedion met soorten als Tengere veldmuur en Bleek schildzaad, daarnaast zal er aandacht voor mossen zijn. John Janssen, Joop Schaminée, Max Simmelink

Read More

Excursie in het kader van het Chris van Leeuwenjaar; graslanden langs het Zwarte Water. Henk-Jan van der Veen, Geert van Wirdum, Albert Corporaal

Read More

Droge duinvegetaties van pionier- en voorjaarsbegroeiingen en talrijke vertegenwoordigers van het oude zeedorpenlandschap (met o.a. Milium vernale). Bas van Gennip

Read More

mei 2020

Bronvegetaties in Goudveil-essenbos. We gaan ook op zoek naar bijzondere soorten die recent niet meer zijn waargenomen en een aantal vegetatieopnamen maken. Marina Fijten

Read More

De Doort is een lappendeken van plassen, graslanden, struwelen en bossen op klei- en leembodems. Door het eeuwenoude gebruik zijn allerlei vegetatietypen ontstaan. We vinden er kenmerken van o.a. Glanshaverhooilanden en Eiken-haagbeukenbos. De nadruk zal uitgaan naar de soortenrijke voorjaarsflora van het loofbos. Harry van Buggenum, Jan Hermans

Read More

Bijzonder Eiken-haagbeukenbos en Elzenzegge-elzenbroekbos en Wilgenbroekstruweel met overgangen naar Kleine zeggenvegetaties, vochtige heide en heischraal grasland. Marcel Horsthuis, Rick Ruis

Read More

Dit gebied aan de voet van de Brabantse wal ligt in het voormalig stroomgebied van de Schelde. Vanuit de hogere delen komt op diverse plekken kwel aan de oppervlakte. Het is een voormalig landbouwgebied dat Natuurmonumenten probeert om te vormen naar kruiden- en faunarijk grasland, moeras, vochtig hooiland en trilveenachtige vegetaties met kleine zeggen. Op plaatsen waar deze laatste twee typen al in meer of mindere mate ontwikkeld zijn, zullen we een aantal vegetatieopnames maken. Nelleke Cornips, Petra van der…

Read More

Herhaling van de excursie uit 2014. We bezoeken soortenrijke heiden waar we kijken naar plantengemeenschappen en de landschapsecologische context, een toelichting geven op het reddingsplan voor de Kleine schorseneer en kijken naar de vegetatieontwikkelingen van het natuurontwikkelingsproject. We zullen op alle locaties wat opnamen maken en uiteraard gaan grondboor en humushapper mee. Jan de Wilde, Florian Bijmold, Rick de Ruiter, Bas Klaver

Read More

Vrakelberg (Lb)

18 mei, 2020

Kalkgraslanden en zomen en struwelen (Rubo-Origanetum, Pruno spinosae-Ligustretum) in een droog zijdal van de Geul. I.s.m. werkgroep plantensociologie Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Leo Spoormakers

Read More

De Motketel langs de Geelmolensche beek (ten noorden van Vaassen) met o.a. aandacht voor bronvegetaties in sprengen en vochtige orchideeënrijke hooilanden. Jaap Bouwman, Marcel Horsthuis

Read More

Stroomdalvegetatie op het schiereiland in de Kil van Hurwenen, dat in 2012 is ontstaan na het graven van een nevengeul. Het beheer door agrarische natuurvereniging Capreton bestaat voornamelijk uit begrazing. Het belangrijkste deel van het schiereiland is uitgerasterd, zodat daar uitgekiend maaibeheer kan plaatsvinden. De stroomdalflora vaart hier wel bij. Cyril Liebrand, Gijsbert Smit

Read More

Zeer gevarieerd gebied qua bodem, hoogteligging en watertypen. Dit resulteert in een uiterst gevarieerde plantengroei in hooilanden, moerassen, kwelsloten, elzensingels en broekbosjes. Jakob Hanenburg, Mark Hilboezen

Read More

Excursie in het kader van het Chris van Leeuwenjaar. Aansluitend (onder voorbehoud) een bezoek aan het voormalige kantoor van het RIN, waar Chris van Leeuwen werkte. Henk-Jan van der Veen, Geert van Wirdum

Read More

Kronkelwaard met Glanshaverhooilanden en Stroomdalgraslanden Omar Pokorni, Joop Schaminée

Read More

juni 2020

Gevarieerd N2000-gebied met droge en vochtige heide, diverse veentjes en een veenputtencomplex met hoogveenvegetaties. Her en der komen leuke soorten voor als Beenbreek, Heidekartelblad, Tengere heideorchis en Valkruid. Aandacht voor recente vernattingsmaatregelen in het kader van Life/PAS. Roel Douwes, Ronald Popken, Max Simmelink

Read More

In het Stelkampsveld/Beekvliet staan we aan de vooravond van een aantal grote ingrepen voor systeemherstel, met nadruk op de lokale/regionale hydrologie. We lopen vanuit het oude reservaat met vochtige bossen, vennen, schraallanden en heides naar de meest recente herstelmaatregelen. Onderweg krijgen we ook doorkijkjes in hoe het middeleeuwse ontginningslandschap van de Achterhoek er heeft uitgezien. Matthijs Courbois, Rik Huiskes

Read More

Dotterbloemhooilanden, kamgrasweiden, blauwgrasland, recent heringerichte percelen en sloten in polderreservaten Dick Kerkhof

Read More

Droge, schrale vegetaties op en naast voormalige startbanen, waarvan rond 1990 het beton is verwijderd. Zuur- en meer kalkminnende vegetaties liggen naast elkaar. We bekijken o.a. mos- en kortsmosvegetaties en groeiplekken van Rode dopheide. Peter Eenshuistra

Read More

Rheezermaten (Ov)

10 juni, 2020

Gevarieerd gebied met trilveen, broekbos, dotterbloemhooiland en stroomdalgrasland in het winterbed van de Overijsselse Vecht. Eén van de vier Nederlandse atlasblokken met Sphagnum denticulatum, S. contortum én S. subsecundum. Geert Kooijman, Ruud Jonker

Read More

We bezoeken een Veldrusschraalland met overgangen tussen de Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge enerzijds en de Veldrusassociatie anderzijds. Ook wordt aandacht besteed aan kwelslootjes met fonteinkruiden. Erik Simons, John Bruinsma

Read More

De Flors is een vochtige duinvallei die in 2003 is geplagd. De vegetatie heeft zich goed ontwikkeld met o.a. Junco baltici-Schoenetum typicum en Cladietum marisci en overgangen naar vochtige duinheiden (Salici retenties-Empetretum en Empetro-Ericetum). In het Zwanenwater bezoeken we vegetaties in vochtige duinvalleien die overgaan van Caricion Davaliianea naar Sphagno palustris-Ericetum en Nardetalia vegetaties. Hans Wondergem, Jitske Esselaar

Read More

Leusveld (Gl)

16 juni, 2020

Landgoed op de overgang van Veluwe naar IJssel, N2000-gebied Landgoederen Brummen. We vinden hier onder andere vochtige en natte graslanden met Riet- en Gevlekte orchis, Blauwe knoop, Draadgentiaan, Bleke zegge en Dwergvlas. Verder zijn er voormalige eikenhakhoutbossen, vochtige Vogelkers-Essenbossen en natte elzenbroekbossen. Kans op Kleine ijsvogelvlinder en Grote weerschijnvlinder. Ellen ter Stege

Read More

Zuidpunt Texel (NH)

17 juni, 2020

Landschapsecologie van de zuidpunt van van Texel (De Hors/OT Joost Dourleinkazerne), met aandacht voor de leeftijd en de ontwikkeling van het landschap. Iris de Ronde, Rense Haveman

Read More

Waterland Oost (NH)

18 juni, 2020

We zullen de veenmosrietrlanden in de buurt van de Aandammerbrug bezoeken. Een deel van deze veenmosrietlanden hebben last van appelbes. Een vraag zal worden hoe hier mee om te gaan. Arnout-Jan Rossenaar, Ab van Dorp

Read More

Nieuwe natuurgebieden die zich spectaculair ontwikkelen tot natuurparels, kalkrijke variant blauwgraslanden, kalkmoeras, akkers en waterpartijen. Peter Verbeek

Read More

Plassen in de Achterhoek (Gl)

18 juni, 2020 - 19 juni, 2020

Duikexcursie naar zand- en grindgaten. Geschikt voor duikers met voldoende ervaring om naast het duiken ook aandacht te hebben voor waterplanten. Verzamelen op woensdag 17 juni in de avond. John Bruinsma, Willem Drok

Read More

Kalkrijk duingebied met valleien en binnenduinse graslanden, met talloze zeldzame plantensoorten, waaronder Herminium monorchis, Helianthemum nummularium, Thesium humifusum, Apium repens, Blysmus compressus, Himantoglossum hircinum, Asperula cynanchica en Carex divisa Marc Leeten, John Janssen

Read More

Ruppia excursie. Natuurontwikkelingsgebieden en inlagen met brak water waar Snavel- en Spiraalruppia groeien. Gertie Arts

Read More

Stroomdalgrasland en hardhoutooibos langs de IJssel bij Zalk. Beide vegetatietypen zijn flink in areaal uitgebreid als compensatie van de zomerbedverdieping in de IJssel. Vegetatieontwikkeling is versneld door gebruik hooi en bosaanplant. Niels Jeurink, Theo de Kogel

Read More

Akkerexcursie naar 5-10 nieuwe florarijke "top"akkers waar ca. 5 jaar geleden ca. 10-20 ernstig bedreigde akkerflora soorten uit autochtoon zaadmateriaal succesvol zijn geherintroduceerd en het beheer is geoptimaliseerd (o.a. Korensla-associatie, Ruige klaproos-associatie). We zullen dit toelichten en bediscussiëren met beheerders Limburgs Landschap en Natuurrijk Limburg. Peter Verbeek, Udo Prins

Read More

Glanshaverhooilanden en zilverschoongrasland. In deze uiterwaardgraslanden zijn recentelijk o.a. Karwijvarkenskervel, Grote bevernel, Oosterse morgenster, Bevertjes, Hondskruid, Engelse alant, Schildereprijs en Rode ogentroost waargenomen. Dick Kerkhof

Read More

juli 2020

Aansluitend op vorig jaar; jongere delen van natuurontwikkeling langs deze nieuwe beek (traject Krikkenhaar - Loolee). Rudi Zielman, Jacob van der Weele

Read More

Tussen 2009 en 2017 is op grote schaal landbouwgrond afgegraven en maaisel opgebracht. Bij de kartering in 2019 bleek dat zich verschillende subassociaties van Blauwgrasland aan het ontwikkelen zijn. Speciale aandacht gaat ook uit naar de rijke waterplantenflora met onder andere fonteinkruiden en kranswieren. Kim Lotterman, Max Simmelink, John Bruinsma, Jan van Mierlo

Read More

Naardermeer (NH)

9 juli, 2020

Bosontwikkeling in verlandingssituaties. In 1931 vatte Eduard van Zinderen Bakker het plan op om de bosontwikkeling in het Naardermeer over een langere tijd te volgen. Hij zette o.a. een transect uit in het bosgedeelte De Driehoek van 10 m breed en 175 m lang. Het is sindsdien regelmatig opgenomen. Van het oorspronkelijk nagenoeg onbegaanbare wilgenbos uit het begin is niets meer over. Ca. 100 m vanaf de oever van de vaart is nu hoogveenontwikkeling zichtbaar. We gaan in de verschillende…

Read More

Amerbos (Dr)

9 juli, 2020

(Br)Amen-excursie. Kleinschalig oud heggen/houtwallen-landschap in het beekdal van het Amerdiep. Wellicht kunnen we ook een bezoek brengen aan het Amerbos, een typisch Drents bosrelict. Rienk-Jan Bijlsma, Iris de Ronde, Rense Haveman

Read More

Meijendel (ZH)

13 juli, 2020

Kikkervalleien en groeiplaatsen Kruisbladgentiaan Harrie van der Hagen

Read More

In de winter van 2018-2019 zijn maatregelen genomen om trilveenmilieu duurzaam te herstellen d.m.v. een innovatieve methode waarbij slechts delen van de zuddes geplagd zijn om opdrijving te voorkomen. Mesotroof water inundeert de geplagde percelen permanent, waardoor kansen ontstaan voor trilveenontwikkeling én de overgangen van trilvenen naar (bestaande) veenmosrietlanden en moerasheides. Omdat trilveensoorten hier extreem zeldzaam zijn, zijn soorten zoals Rood schorpioenmos verplaatst richting dit plagproject. Martijn van Schie

Read More

De Venkoelen is een zwak gebufferd ven, gelegen in een oude Maasgeul. Het vormt de kern van het natuurgebied Zwart water in de Zuidelijke Maasduinen. Het omringend landschap bestaat uit droge en natte bossen op leem en zand, en een mozaïeklandschap bestaande uit graslanden, met vennen, poelen en oude houtwallen. De excursie richt zich op de landschapsgenese en bijbehorende vegetaties met speciale aandacht voor de bramenflora. Rienk-Jan Bijlsma, Louis Reutelingsperger

Read More

augustus 2020

De Weerribben (Ov)

27 augustus, 2020

Veen(mos)ontwikkeling in laagveenbossen die worden gekenmerkt door Zompzegge-Berkenbroekbos en Laagveen-Elzenbroek Rudi Zielman, Marlies Sanders, Jeroen Bredenbeek

Read More

Wilde rozen worden beschouwd als een lastige groep. Dat kan veranderen als je op deze toplocaties meerdere soorten naast elkaar kunt bekijken in de botteltijd. Recent is met Engeland en Vlaanderen consensus over de naamgeving bereikt. We zien o.a. Viltroos, Bosroos, Kleinbloemige roos, Schijnegelantier, Beklierde heggenroos, Heggenroos en Schijnkraagroos. Bert Maes, René van Loon

Read More

september 2020

Bargerveen (Dr)

2 september, 2020

Het grootste Nederlandse hoogveenrestant met een kleine kern van actief hoogveen. Dankzij herstelmaatregelen is er een fraaie verlandingsserie ontwikkeld van open water, via begroeiingen van Waterveenmos en Fraai veenmos, naar bultvormende begroeiingen (Erico-Sphagnetum magellanici) en ontwikkelen veenmosrijke natte heiden zich tot actief hoogveen. Verder zullen de zogenoemde bovenveengraslanden worden bezocht. Tijdens de excursie zal ruime aandacht worden besteed aan de randvoorwaarden voor hoogveenherstel. André Jansen, Jans de Vries, Ruben Kluit

Read More

Duinvalleien en heischraal grasland na 50 jaar successie Bas van Gennip, John Janssen, Kees de Kraker

Read More

Haaksbergerveen (Ov)

10 september, 2020

Herstellend hoogveen met aandacht voor voedselarme hoogveenvegetaties en overgang naar natte veenmosrijke heide op minerale ondergrond. Rudi Zielman, Rick Ruis, Marcel Horsthuis

Read More

De levende genenbank van wilde plantmateriaal van ca. 65 inheemse boom- en struiksoorten in de Flevopolder. In het kader van het Levend Archief lijkt het ons goed om de al lang lopende ervaringen met de houtige genenbank te delen. Veel inheemse boom- en struiksoorten zijn zeldzaam geworden en in de natuur spaarzaam aan te treffen, maar hier van nabij te observeren. Bert Maes, René van Loon

Read More

De nadruk ligt op het hoogveen, waar door hydrologische herstelmaatregelen interessante ontwikkelingen gaande zijn. Eventueel aandacht voor Galigaan- en Draadzeggevegetaties. Mocht er tijd overblijven dan zullen we een bezoek brengen aan het Jeneverbesstruweel in het Meddose veen. Laarzen zijn nodig. Robert Ketelaar, Louis-Jan van den Berg, Max Simmelink

Read More

Soortenrijke heggen in de uiterwaarden en kleine bosrestanten met o.a. Rode kornoelje, Wegedoorn, Wilde kardinaalsmuts en diverse wilde rozen- en meidoornsoorten. Hybride bakenlindes behoren er tot de oudste bomen in ons land. We bediscussiëren de betekenis van autochtone bomen en struiken en het beheer ervan in de uiterwaarden, o.a. in relatie tot Ruimte voor de Rivier. Bert Maes, René van Loon

Read More

In de nazomer van 2019 zijn ter hoogte van Grevenbicht allerlei bijzondere woladventieven opgedoken. Een deel daarvan werden in de jaren ’40 en ’50 langs de Maas gevonden. Nu is er de afgelopen drie jaar hier gewerkt aan de verbreding van het rivierbed en is de zaadbank opnieuw geactiveerd. Met de uitbreiding van het rivierbed is een uniek maar dynamisch stenig milieu ontstaan. We gaan vegetatieopnamen maken van plantengemeenschappen die mogelijk niet eerder zijn vastgesteld binnen Nederland. Niels Eimers, Sipke…

Read More

In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw zijn hier veel maatregelen uitgevoerd om de hydrologie van de veentjes te herstellen en dat heeft mooie resultaten opgeleverd. Joop Smittenberg, Rudi Zielman

Read More

Amsterdam (NH)

24 september, 2020

Stadsplantenexcursie met veel bijzondere soorten en aandacht voor het maken van vegetatieopnamen in de stad Ton Denters

Read More

Duinen bij Bergen (NH)

25 september, 2020

Paddenstoelen bestuderen in het Dicrano-Quercetum, een voedselarm type eikenbosjes met mossen dominerend in de ondergroei, plaatselijk met Beuk als hoofdboomsoort. Deze vegetatietypen kunnen bij gunstige weersomstandigheden rijk aan paddenstoelen zijn. In de omgeving bevinden zich ook diverse andere typen bebost en open duin. Peter-Jan Keizer, Martijn Oud

Read More

oktober 2020

Schepping is een klein, nieuw natuurgebied met natte tot droge, deels basenrijke schraallandjes, gevarieerde bosjes en oevervegetaties van het Littorellion. Er zijn meer dan 700 soorten paddenstoelen van bekend en Schepping is recent door de Nederlandse Mycologische Vereniging aangewezen als een van de 15 mycologische hotspots van Nederland. Ook in landgoed Vossenberg blijkt nieuwe natuur van groot belang voor paddenstoelen. Een uitgebreid rapport over een recente mycologische inventarisatie (Arnolds, 2017) is te raadplegen op de website: https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/Publicaties Eef Arnolds

Read More
+ Exporteer Evenementen