Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/d/3/d/stratiotes.net/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/d/3/d/stratiotes.net/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/d/3/d/stratiotes.net/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708 Archief Evenementen - Stratiotes
Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Find Evenementen

april 2019

Leo Spoormakers - Hellingbossen op de terrasrand van de Maas in de overgang van het Maasdal naar het Centraal-plateau tussen Elsloo en Bunde. In het gebied ontspringen ca. 400 bronnen met bronvegetaties waaronder kalktufbronnen (Cratoneurion) in het noordelijk deel van het gebied en goudveil-essenbos, en verder veel eiken-haagbeukenbos in verschillende subassociaties en beuken-eikenbos.

Read More

Dick Kerkhof - Rietruigten, slik en goed ontwikkeld wilgenvloedbos. Op De Zaag zijn recentelijk nieuwe geulen gegraven.

Read More

mei 2019

Savelsbos (Li)

16 mei, 2019

Patrick Hommel & Joop Schaminée - Hellingbossen (typen volgens de nieuwe indeling) en bloemrijke ruigtevegetatie op ondiepe kalkbodems.

Read More

Sipke Gonggrijp - We gaan specifiek opnames maken van een aantal campingneofyten waaronder een aantal bijzondere klavers die hier dit jaar ontdekt zijn en meer blijken te zijn dan toevallige tijdelijke passanten. Heeft een Mediterraan-Atlantische flora een toekomst langs de Nederlandse kust?

Read More

Nelleke Cornips & Martin Mos - Hooilanden in een kleinschalig landschap langs de Laag Heiveldse Beek. Dotterbloemhooiland/veldrusschraalland met o.a. knolsteenbreek en moesdistel. Percelen die al lang als hooiland in beheer zijn en nieuwe afgegraven delen die in ontwikkeling zijn.

Read More

Erik Simons, Matthijs Courbois, Rense Haveman & Iris de Ronde - Zoomgemeenschappen van het Atropion bellae-donnae en het in de gereviseerde Vegetatie van Nederland nog niet onderscheiden Urtico-Cruciatetum filipenduletosum in het Boven-Geuldal en het Bovenste bos.

Read More

Jakob Hanenburg & Henk Hut - Natuurontwikkelingsgebied met moeras, graslanden met elzensingels, dotterbloemhooilanden met blauwgraslandsoorten en overstromingsgraslanden.

Read More

Jan-Erik Plantinga, Geert van Wirdum & Emiel Beijk - Trilvenen in de Rottige Meente met o.a. soorten van veelal zwakker gebufferde milieus. Aandacht voor de ontwikkelingen onder de invloed van waterhuishoudkundige maatregelen en het afwijkende karakter van de trilvenen in vergelijking met die van Noordwest-Overijssel.

Read More

Johan Loermans, Rob van de Haterd, Chris van den Hoven & Liesbeth van Oirschot - Op de Peelrandbreuk vindt een bijzonder verschijnsel plaats: kalk- en ijzerrijke kwel treedt uit op de hoger gelegen plaatsen (Wijstgronden). Hier komen natte schraallanden en broekbossen voor met een bijzondere flora.

Read More

Marten Annema - De Middel- en Oostduinen op Goeree zijn een floristisch zeer interessant binnenduin op Goeree, wat tevens gebruikt wordt als drinkwaterwingebied. Te zien zijn hier op de gradiënt van kalkrijk naar kalkarm vele interessante droog duingraslandvegetaties zoals het Anthyllido-Silenetum, het Taraxaco-Galietum veri, het Festuco-Galietum veri, het Botrychio-Polygaletum en het Violo-Corynephoretum. We ontkomen er niet aan om onderweg de valleien in de lagere delen te bezoeken met vooral vegetaties van het Junco baltici-Schoenetum nigricantis

Read More

juni 2019

Rick Ruis & Marcel Horsthuis - Groot areaal Elzenbroekbossen (verschillende subassociaties) met overgangen naar Vogelkers-Essenbos, Vochtige heiden en Blauwgrasland (subass. nardetosum) met aandacht voor de historische ontwikkeling van beide gebieden.

Read More

Wiel Poelmans & Rob van de Bur - De Urkhovense Zegge ligt in het beekdal van Kleine Dommel. In het beekdal liggen broekbossen, schraallanden en moerassen. Zo’n tien jaar geleden zijn er hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd. Grote vraag is of het gebied bestand is tegen extreme droogtes als die van vorig jaar.

Read More

Gerendal (Li)

5 juni, 2019

Joop Schaminée, Freek van Westreenen & John Janssen - Kalkgraslanden: excursie ter herinnering aan Jo Willems, inclusief bezoek orchideeëntuin.

Read More

Henk-Jan van der Veen & Jeroen Bredenbeek - In dit gebied zijn afgelopen jaren een aantal herstelmaatregelen gedaan voor schraallandvegetaties, waaronder blauwgrasland. Gebieden met mooie resultaten.

Read More

Arnout-Jan Rossenaar & Harry Offringa - Het Eexterveld herbergt goed ontwikkelde blauwgrasland- en heischraal graslandvegetaties. In het Gasterense Diep zijn hebben als gevolg van hydrologische maatregelen (dempen van sloten) veenvormende beekdaltrilveenvegetaties met veel Snavelzegge zich uitgebreid.

Read More

Jaap Bouwman & Marcel Horsthuis - Bijzonder soortenrijke Vochtige en droge heide, heischraal grasland en zwak gebufferde vennen. In de excursie is teven aandacht voor ontwikkeling van de fauna in de afgelopen jaren.

Read More

John Bruinsma - Duikexcursie naar zand- en grindgaten. Geschikt voor duikers met voldoende ervaring om naast het duiken ook aandacht te hebben voor waterplanten.

Read More

Iris Niemeijer - De Put van Bullee (N2000-gebied Lingegebied) is de locus classicus van de kalkmoerasassociatie Equiseto-Salicetum repentis. Eventueel bezoek aan hooilanden met Bromus racemosus op de overgang tussen Calthion en Alopecurion.

Read More

Peter Verbeek - Nieuwe natuurgebieden die zich spectaculair ontwikkelen tot natuurparels, kalkrijke variant blauwgraslanden, kalkmoeras, akkers en waterpartijen.

Read More

Louis Reutelingsperger & Leo Spoormakers - Oude riviergeul ten westen van de Maas en een kwelzone aan de voet van een steilrand ten oosten van de Maas (Arcen). Naast elzenbroekbossen zijn er dotterbloemhooilanden en goed ontwikkelde natte schraalgraslanden aanwezig. De nadruk ligt tijdens de excursie op deze graslanden.

Read More

Peter van Beers & Gertie Arts - De excursie richt zich op goed ontwikkelde vegetatietypen en rompgemeenschappen in beken van het habitattype H3260. Het gaat o.a. om vegetaties van fijne en grote waterranonkel, teer vederkruid en gewoon en stomp sterrekroos.

Read More

Dick Kerkhof - Fietsexcursie naar de voormalige boezems langs de Hollandsche IJssel nabij Gouderak. Veenmosrietland, moerasheide, heischraal grasland en dotterbloemhooiland. We vertrekken per (OV-)fiets vanaf NS-station Gouda.

Read More

Peter Voorn & Rob van der Burgh - Per kano over de Dommel tussen Borkel en Valkenswaard met uitstapjes naar matig voedselrijke graslanden, broekbos, vochtige heide en heidevennen van de Malpie; prachtige landschapecologische heide-beekdal gradiënt. Wat zijn de kansen voor graslandherstel op veraard veen bij voedselrijk overstromend beekwater? Procesnatuur met jaarrond begrazing of kansen m.b.v. hooilandbeheer i.c.m. vernatting? Het Groot Malpieven is recentelijk gefaseerd opgeschoond en er zijn stukken stuifzand/-heide gereset.

Read More

Peter Eenshuistra & Louis Reutelingsperger - In 2011 is de hoogwatergeul Raayweide gegraven. Er hebben zich veel vegetatietypen ontwikkeld, waarin bijzondere soorten opduiken. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan het droge stroomdalgrasland van Berckterveld bij Baarlo.

Read More

Joop Smittenberg & Rudi Zielman - Langs het Oude Diep heeft stichting Het Drentse Landschap de afgelopen jaren soortenrijk beekdalgraslanden ontwikkeld. De Boerenveensche Plassen is een oud heide- en veenplassengebied waar veel aandacht is besteed aan een goede waterhuishouding en het plaggen van vochtige heidevegetaties.

Read More

Niels Jeurink en Theo de Kogel - Stroomdalgrasland en hardhoutooibos langs de IJssel bij Zalk. Beide vegetatietypen zijn flink in areaal uitgebreid (door hooi- en zaadtransplantatie) als compensatie van de zomerbedverdieping in de IJssel.

Read More

Stefan van Meijeren & Peter de Vries - Excursie door trilvenen en veenmosrietlanden inclusief bezoek aan afgeplagde percelen waar blauwgrasland ontwikkeling plaatsvindt. Er zal ook aandacht zijn voor de hydrologie in het gebied.

Read More

Govelin (Du)

22 juni, 2019

Fred Bos - Een weekend in de Govelin met zijn rogge-akkerlevensgemeenschap, inclusief ortolanen, Roggelelies en Koprus.

Read More

Ellen ter Stege & Rienk-Jan Bijlsma - Het gebied is na landbouwkundig gebruik in 2013 integraal afgegraven. Op beperkte schaal is er maaisel ingebracht van blauwgrasland. De ontwikkeling van het gebied is zeer de moeite waard met soorten als dwergvlas, gevlekte orchis, moerashertshooi, stekelbrem, teer guichelheil, vetblad, weidehavikskruid en diverse bijzondere mossoorten. Het gebied wordt extensief begraasd, in combinatie met maaibeheer.

Read More

Bargerveen (Dr)

28 juni, 2019

André Janssen & Jans de Vries - Het Bargerveen is het grootste Nederlandse hoogveenrestant met plaatselijk heel goed ontwikkelde bultvormende veenmosbegroeiingen. In het 51 jaar jonge reservaat zijn grootschalige hoogveenherstelmaatregelen genomen, waarvan we tijdens de excursie effecten gaan onderzoeken.

Read More

juli 2019

Rudi Zielman & Jacob van der Weele - De Doorbraak is een nieuw gegraven beek ten zuiden van Almelo waarvan aanleg en inrichting ca. 15 jaar hebben genomen. We willen verschillende stadia van vegetatieontwikkeling vergelijken.

Read More

John Janssen & Rienk-Jan Bijlsma - Een nieuw Natura 2000-gebied met rivierbegeleidend bos, struweel, ruigte en grasland: het is een verrassing wat we gaan aantreffen.

Read More

Max Simmelink - Bloemdijken met vegetatietypen van Glanshaver- en Marjolein-verbond en soorten als Moeslook, Ruige anjer, Donderkruid en misschien nog Wollige distel. We gaan PQ's opnemen die sinds 1986/1996 regelmatig worden herhaald. Afsluitend misschien nog een bezoek aan zilt grasland in de Schenge of een kruidenrijke akker in de Zwaakse Weel.

Read More

Bas van Gennip & John Janssen - Meest dynamische duinlandschap van ZW-Nederland met jonge strandvlaktes, schor, Saginion-begroeiingen en fraaie duinvegetaties.

Read More

augustus 2019

Landgoed Arcen (Li)

16 augustus, 2019

Rienk-Jan Bijlsma & Louis Reutelingsperge - Bramen en andere botanische bijzonderheden, deel 3. Arcen heeft een goed bewaard oud cultuurlandschap, met een grote diversiteit aan braamsoorten. De excursie zal zich richten op bramen in relatie met de landschapshistorie (vervolg op excursies van 2017 en 2018).

Read More

De Plateauxvennen (NB)

21 augustus, 2019

Max Simmelink, Wim van der Ven & Michel Hendrix - De Plateauxvennen is een voormalige landbouwenclave waar ca. 10 jaar geleden de toplaag is afgegraven, vennen zijn gegraven en duinen zijn aangelegd. Er komen vegetatietypen voor uit het Oeverkruid-verbond, Dwergbiezen-verbond en het Dophei-verbond. Vier jaar geleden is er een vegetatiekaart gemaakt, nu gaan we kijken hoe het terrein zich verder ontwikkelt en enkele opnamen maken.

Read More

Yerseker Moer (Zl)

22 augustus, 2019

Chiel Jacobusse - De Yerseker Moer is een zeer oud veenweidegebied met veel cultuurhistorische sporen en een bijzonder rijke zoutvegetatie. Fameus zijn de brakke graslanden en de slootvegetatie met onder andere Ruppia, maar het gebied omvat ook fraaie hooilanden met soorten als Graslathyrus en Trosdravik. Interessant vanuit het oogpunt van natuurbescherming zijn de effecten van vernatting, die de laatste jaar in het gebied is doorgevoerd.

Read More

Grensmaas (Li)

23 augustus, 2019

Kees Groen - Zes jaar geleden een groot maisveld en bietenakkers, en een zandwinplas, omringd door een brede haag wilgen. Nu een lage, kale vlakte met stenen, zand, klei, water en verschillende stadia van pionierbegroeiing, met een grote hoogwatervluchtplaats van restmateriaal. Wat is er gebeurd langs de Grensmaas bij Itteren, en wat gaat er verder gebeuren?

Read More

Bert Maes & René van Loon - Van veel bomen en struiken kunnen geen zaden diep gevroren worden om jaren later weer op te kunnen kweken. Daarom is in Nederland (en ook in andere landen) een levende genenbank opgericht waar zaden en stekken van bedreigde relictpopulaties verspreid in het land worden opgekweekt. Deze velddag geeft een indruk van de opzet en inrichting van de genenbank en de mogelijkheid een groot aantal soorten van onze wilde houtige flora te zien.

Read More

Klaas van Dort - De Plateauxvennen is een voormalige landbouwenclave waar ca. 10 jaar geleden de toplaag is afgegraven, vennen zijn gegraven en duinen zijn aangelegd. Er komen vegetatietypen voor uit het Oeverkruid-verbond, Dwergbiezen-verbond en het Dophei-verbond. Vier jaar geleden is er een vegetatiekaart gemaakt, nu gaan we kijken hoe het terrein zich verder ontwikkelt en enkele opnamen maken.

Read More

september 2019

Schiermonnikoog (Fr)

2 september, 2019

Bas Kers - Successie van zilte pionierbegroeiingen naar kalkrijke duinvalleien op groene stranden en wash-overs.

Read More

Stadsexcursie Utrecht (Ut)

13 september, 2019

John Janssen & Wim Vuik - Stadsexcursie Utrecht met vegetatie van stedelijk gebied en schrale graslanden op forten van de Hollandse waterlinie.

Read More

Joop Smittenberg, Rudi Zielman & Kees van Eerde - In het Echtenerzand ligt een fraai stuifzandveentje. Verspreid in de boswachterij liggen enkele veentjes waar we kunnen kijken en de Gijsselter Koelen, dat zijn enkele wat grotere plassen met heide en veen langs de oevers.

Read More

Rienk-Jan Bijlsma & Wytze Boersma - Landgoed Singraven bij Denekamp, met bijzondere aandacht voor de bramen in bosranden en in de verschillende bostypen in het stroomgebied van de Dinkel.

Read More

Waaluiterwaarden (GL)

24 september, 2019

Niels Eimers - Noordzijde van de Waal bij Nijmegen tussen steenfabriek Wienerberger en steenfabriek De Zandberg. Aandacht voor verschillen en overeenkomsten in soortsamenstellingen tussen de dynamische en zandige rivierstrandjes en de geïsoleerde, niet-dynamische en vaak slikkige oevers van de waterlichamen vlakbij de Waal. Hopelijk ook vindplekken van Tandzuring (Rumex stenophyllus).

Read More

Kim Lotterman - De Loonse en Drunense duinen herbergen één van Europa’s grootste woestijnen, maar zijn alles behalve leeg. Op deze excursie zullen we kijken naar de fantastische geomorfologie van het gebied en de verschillende vegetaties die daarbij horen. Naast de geomorfologie, hebben we speciale aandacht voor de korstmosrijke vegetatie en hun beheer.

Read More

oktober 2019

Naardermeer (NH)

4 oktober, 2019

Max Simmelink, P. Slingerland & Emma van den Dool - Elzen- en Berkenbroekbos, habitattype Hoogveenbossen, aandacht voor diverse veenmossoorten, moeras- en broekbospaddenstoelen en de resultaten van een vegetatiekartering en PQ's. Misschien wordt dit een vaarexcursie. Het terrein is lokaal moeilijk begaanbaar.

Read More
+ Exporteer Evenementen